Vedtægter for Rødby Go-Kart Klub

§1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Rødby Go-Kart Klub. Hjemsted og værneting: Rødby.
 
§2 Formål:
Klubbens formål er at fremme motorsporten, at afholde kurser og foredrag, at virke for større færdselssikkerhed og ansvarsbevidsthed i trafikken, i samarbejde med Dansk Automobil Sports Union (DASU) at varetage medlemmernes motorsportslige interesser, samt derudover at arrangere selskabelige sammenkomster til fremme af kammeratskabet mellem medlemmerne, samt at eje anparter i et kapitalselskab, der skal anlægge og drive en go-kart bane med henholdsvis go-kart køreanlæg og med tilhørende bygninger/servicefaciliteter m.v.
 
§3 Medlemmer:
 1. Som medlem kan optages enhver dansk eller udenlandsk statsborger, der ønsker at dyrke motorsport, eller nærer interesse for motorsportens fremme i Danmark.
 2. Optagelsen af nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er ikke pligtig at oplyse grunden til en eventuel afvisning af en ansøger. Nægter bestyrelsen at optage en ansøger, er vedkommende berettiget til at forelægge sin ansøgning om optagelse på den førstkommende ordinære generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, om ansøgeren kan optages.
 3. Hvis en ansøger, der er slettet som medlem i en anden motorsportsklub på grund af restance eller anden gæld, skulle blive optaget i klubben, vil vedkommende straks blive slettet, og kan ikke genoptages, før forholdet til den tidligere klub er bragt i orden. Det indbetalte kontingent tilbagebetales ikke.
§4 Eksklusion:
 1. Medlemmerne er forpligtede til ved hensynsfuld optræden i trafikken at hævde klubbens omdømme, og et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben, dersom vedkommende har pådraget sig bøde til det offentlige for hensynsløs kørsel.
§5 Kontingent:
 1. Det årlige klubkontingent for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Udover kontingentet betales det til enhver tid gældende kontingent til DASU.
 2. Kontingentet forfalder til betaling d. 1. Januar. Er kontingentet ikke indgået den 15 Februar anses vedkommende medlem som udmeldt.
 3. Ved indmeldelse og genindmeldelse betales et indskud på kr. 20,00. Indskud betales ikke af ungdomsmedlemmer. En ægtefælle kan optages mod at betale halvt kontingent og intet indskud. Efter 1. Juli kan et medlem optages mod at betale halvt kontingent.
 4. Der skelnes ikke mellem aktive og passive medlemmer.
§6 Regnskab, revision, økonomisk ansvar:
 1. Klubbens regnskabsår går fra 1.1. til 31.12. Senest 8 dage inden generalforsamlingen skal det af bestyrelsen afsluttede regnskab for det forløbne år være tilstillet klubbens revisorer eller revisionsfirma, der skal tilbagelevere regnskab med revisorpåtegning inden den ordinære generalforsamling.
 2. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer eller revisionsfirma.
 3. Klubbens medlemmer og hele dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld og andre forpligtelser. Klubben hæfter med hele sin formue.
 4. Klubben tegnes af formanden.
§7 Bestyrelse:
 1. Klubbens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges særskilt for 1 år ad gangen, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med 2 hvert år. Hvem der er på valg efter første år afgøres ved lodtrækning.
 2. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til næstformand, sekretær og kasserer. Formands- og kassererposten må ikke varetages af samme person. Den valgte bestyrelse kan nedsætte særlige udvalg, såfremt den måtte finde dette nødvendigt.
 3. Udtræder i årets løb noget medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanten indtil førstkommende, ordinære generalforsamling.
 4. Et medlem, som er medlem af bestyrelsen eller udvalg i en anden motorsportsklub, kan ikke vælges til bestyrelsen i Rødby Go-Kart Klub.
 5. Bestyrelsen kan udnævne protektor og æresmedlemmer. Æresmedlemmer er ikke kontingentpligtige, men har i øvrigt samme rettigheder som andre medlemmer.
 6. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst een gang hvert kvartal. Bestyrelsen indkaldes i øvrigt til møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet er beslutningsdygtigt, når 3 bestyrelsesmedlemmer (heriblandt formand eller næstformand) er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.
 7. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse, og skal i enhver henseende handle som god forretningsskik tilsiger. Ved etablering af forretningsforbindelser af væsentlig eller ikke nærmere afgrænset omfang skal bestyrelsen udtrykkeligt sikre sig bevis for, at medkontrahenter er orienteret om klubbens love, herunder navnlig i §6c. ovenfor.
 8. Bestyrelsesmedlemmer er kontingent fri til RGKK, ligeledes betaler RGKK bestyrelsesmedlemmernes kontingent til DASU. Bestyrelsesmedlemmer som er aktive kørere, betaler selv licens til DASU samt træningsafgift til RGKK.
§8 Generalforsamling:
 1. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 10 dages varsel ved bekendtgørelse i klubbens medlemsblad eller ved skriftlig meddelelse til hver medlem, hvis adresse på behørig måde er meddelt bestyrelsen.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i ultimo januar måned med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder fastsættelse af næste års kontingent
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §7a
  6. Valg af formand
  7. Valg af revisorer i henhold til §6b
  8. Eventuelt.
 3. Ved afstemninger har hvert medlem een stemme. For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal et medlem være indmeldt i klubben senest den 30. juni. Et medlem kan afgive stemme for et andet medlem ved dettes skriftlige fuldmagt, som skal være godkendt af dirigenten. Intet medlem kan dog benytte mere end een fuldmagt. Ved valg til bestyrelse i henhold til §7 skal hvert medlem, som deltager i afstemningen, afgive sin stemme på lige så mange personer, som skal vælges. Alle afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot eet medlem forlanger dette. Såfremt et til valg foreslået medlem ikke er til stede på generalforsamlingen, kan vedkommende kun vælges, hvis dirigenten er i besiddelse af vedkommendes skriftlige indforståelse. Et ekskluderet medlem har ret til være til stede under det punkt på generalforsamlingen, som skal behandle eksklusionen. Vedkommende har taleret men ingen stemmeret.
 4. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender, og er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal, undtagen ved klubbens opløsning. Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer og klubbens opløsning, afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved eksklusion gælder §4e.
 5. Forslag til ændringer i klubbens vedtægter kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.
 6. Forslag til klubbens opløsning kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, hvilket 2/3 skal udgøre mindst 1/3 af klubbens medlemstal. Er der afgivet 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, men de 2/3 udgør ikke 1/3 af klubbens medlemstal, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Her kan forslaget om klubbens opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødtes antal.
 7. Enhver beslutning om overdragelse af kapitalandele ejet af klubben i et kapitalselskab der ejer og/eller driver gokart bane i Rødbyhavn, herunder overdragelse ved salg, gave eller på anden måde, samt pantsætning af kapitalandele og/eller stemmerettighederne tilknyttet kapitalandele, kan kun ske efter forudgående godkendelse af en generalforsamling, og kun med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

 8. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen. Alle indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen vil blive anført i en revideret dagsorden der fremlægges på dagen. Foreløbig dagsorden udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb. Protokollen underskrives af dirigenten.
 9. Forslagsstilleren eller et stemme berettiget medlem med fuldmagt skal være tilstede på generalforsamlingen ved forslagets behandling.
§9 Ekstraordinær generalforsamling:
 1. Der kan foretages separat indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling efter de samme regler som for ordinær generalforsamling.
 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt til bestyrelsen. Kun medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst 1 år, kan deltage i anmodningen.
 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er angivet i dagsordenen. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den fremsatte begæring.
§10 Klubbens opløsning:
Såfremt en generalforsamling beslutter, at klubben skal opløses, skal klubbens formue tilfalde en eller flere institutioner med et almennyttigt formål, fortrinsvis inden for automobilsport eller færdselssikkerhed, efter den afsluttende generalforsamlings afgørelse. Klubbens arkiv skal tilbydes Dansk Automobil Sports Union eller anden interesseret organisation. Ovenstående vedtægter er godkendt på RGKK's generalforsamling i året 1974 og ændret på generalforsamlingen i året 1977, 1982, 1986, 1987, 1988, 1993, 1998, 2000, 2001, 2003, 2009 og 2014.

 

Træningstider

Rødby Karting Rings faste åbningstider for licenskørere er onsdag 15:00 - 19:30, fredag 15:00 - 18:00 og lørdag 9:00 - 17:30 i perioden fra starten af marts til slutningen af oktober.

Træning med transponder

For at kunne dokumentere overholdelse af miljøgodkendelsen skal al træning ske med en fungerende transponder monteret på karten. Kørsel uden transponder udløser en afgift på 300 kr

Klubbens kalender

« maj 2024 »
mantironstorfrelørsøn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Check kalenderen

Før man kører ned på banen er det altid en god ide at checke klubbens kalender.